Изложби | Exhibitions

BG

Избрани участия в общи изложби:
 - Графика малък формат - галерия "Сезони", София, 2009
 - “Erasmus exhibition”, Лодз, Полша, 2009
 - Osten World Gаllery of Drawings 2010, Скопие, Македония
 - 5-то Биенале на малките форми , Плевен, 2010
 - Рисунка и малка пластика, Шипка 6, София, 2011
 - 20-то Международно Биенале на Хумора и Сатирата в Изкуствата, Габрово, 2011
 - Primitive impulse, The Birds Nest, London, UK, 2014
 - "Хартията в съвременното изкуство" изложба на номинираните автори, Сливен - В.Търново - София - Париж, 2014
 - Регионална изложба на Национален конкурс Алианц за живопис, скулптура и графика, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 2015        
- СУПЕР(М)АРТ(КЕТ) селектирана изложба, галерия Графит, Варна, 2015
- Видимо/Невидимо, галерия Графит, Варна, 2016
- Осмо биенале на малките форми, Плевен, 2016
- Заключителна изложба на Национален конкурс Алианц за живопис, скулптура и графика,  Шипка 6, София, 2016


Награди и номинации:
  - Награда на Остен - Световната галерия на рисунката, Скопие, Македония, 2010
  -  Диплом за забележително участие, Osten World Gаllery of Drawings, Скопие, Македония, 2014
  -  Номинация за участие в конкурса "Хартията в съвременното изкуство", 2014
  - Номинация за участие в раздел "Живопис" на Национален конкурс Алианц за живопис, скулптура и графика, 2015EN

Selected participations in group exhibitions:
  -  Small Format Graphics - Gallery "Seasons", Sofia, 2009
  - "Erasmus exhibition", Lodz, Poland, 2009
  - Osten World Gallery of Drawings, 2010 Skopje, Macedonia
  - 5th Biennale of Small Forms, Pleven, 2010
  - Drawings and small sculptures, Shipka 6, Sofia, 2011
  - 20th International  Biennial of Humour and Satire in the Arts, Gabrovo, 2011
  - Primitive impulse, The Birds Nest, London, UK, 2014
  - Regional exhibition of nominated artists of  National Contest for Fine Arts of Bank Alianz, Veliko   Tarnovo, 2015
  - SUPER(M)ART(KET) selected exhibition, Graffit Gallery, Varna, 2015

Awards and nominations:
 - Prize of Osten World Gallery of Drawings, Skopje, Macedonia, 2010
 - Diplom for remarkable participation, Osten World Gallery of Drawings, Skopje, Macedonia, 2014
 - Nomination for participation in the "Paper in Contemporary Art" contest, 2014
 - Nomination for participation for Painting in The Alianz Bank National Contest for Painting,    Sculpture and Graphics, 2015